Category Archives: translation

What is an IFU / mitä IFU tarkoittaa?

IFU stands for ‘instructions for use’ when used in connection of medical devices. “IFU”tarkoittaa käyttöohjeita, kun kyse on lääkinnällistä laitteista (terveydenhuollon laitteista). Suomeksi “IFU” käännetään siis sanalla “käyttöohjeet”.

Lääkinnällisten laitteiden käyttöohjeiden kääntämiseen ei ole olemassa mitään tiettyjä mallipohjia tai fraasivarastoja, mutta usein ne noudattelevat totuttua tyyliä ja kaavaa. Englanniksi ohjeita ja tietoa löytyy mm. tältä sivustolta / More information about IFUs in English is available on this page:

The Definitive Guide to IFU for Medical Devices (instrktiv.com)

Lääkeaineiden yleisnimet (INN) löytyvät Fimean sivuilta

Lääkeaineilla on ainakin kolme nimeä:

1) kemiallinen nimi (chemical name)

2) yleisnimi (INN eli international nonproprietary name) eli geneerinen nimi (generic name) ja

3) kauppanimi (ä) (trade name(s), proprietary name(s))

Helppona esimerkkinä tästä vaikkapa tunnettu särkylääke “aspiriini”, jonka alkuperäinen kauppanimi “Aspirin” on niin tunnettu, että se on muuttunut lähes yleisnimeksi. Yleisnimi on kuitenkin “asetyylisalisyylihappo” ja kemiallinen nimi on “2-(asetyylioksi)bentsoehappo”.

Asetyylisalisyylihappoa myydään Suomessa Aspirin-kauppanimen lisäksi esim. “Disperin”-nimellä.

Fimea julkaisee lääkeaineiden yleisnimistä kolmikielistä (englanti-latina-suomi) luetteloa, joka päivitetään aika ajoin. Lista löytyy seuraavan sivun alalaidan linkistä: http://www.fimea.fi/valvonta/lait_ja_ohjeet/euroopan_farmakopea/laakeaineiden_yleisnimet_inn_

The Finnish non-proprietary names of drugs can be found in the English-Latin-Finnish list published by Fimea (link to the list on the page mentioned above).

 

Small but problematic – signal words into Finnish

Until now, I did not know that  the signal words “Danger”, “Warning” and “Caution” (and “Notice”)  and their translations into several languages have been standardized and also their translations into Finnish!

Danger = Vaara

Warning = Varoitus

Caution = Huomio

Notice = Huomautus

Of course we translators have often translated these signal words in this very way, but it was nice to find out that the standard versions in a document.  EDIT (2019):  In this post, there was originally a link to the document where I found these terms, but unfortunately the document has disappeared / its address has been changed since.

Patient safety terms in Finnish

Some time ago I found a patient and drug safety terminology publication from year 2007, “Potilasturvallisuussanasto. Lääkehoidon turvallisuussanasto“. It as been compiled by Stakes (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, from year 2009 a part of THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) and Rohto (Lääkehoidon kehittämiskeskus, now also apparently part of THL).

These glossaries, including many definitions, have been compiled by specialist working groups. I have picked up the terms in English and Finnish and listed them below; for definitions and explanations, please see the actual publication. Also remember the context: these relate strictly to patient safety and medication safety, and it is possible that other terms can be used, too.

Patient safety terms:

 • patient safety = potilasturvallisuus
 • barriers, defences = suojaukset
 • nonconfirmity, error = poikkeama (for the explanation why “virhe” isn’t used, please refer to the actual publication, page 6)
 • patient safety incident = vaaratapahtuma, potilasturvallisuustapahtuma
 • near miss = läheltä piti -tapahtuma
 • adverse event = haittatapahtuma
 • harm = hoitohaitta
 • adverse effect (of medical care) = haittavaikutus
 • patient injury = potilasvahinko

Drug safety terms:

 • drug safety =  lääketurvallisuus
 • adverse reaction, adverse drug reaction (ADR) = lääkkeen haittavaikutus
 • serious adverse reaction = lääkkeen vakava haittavaikutus
 • unexpected adverse drug reaction = lääkkeen odottamaton haittavaikutus
 • pharmacovigilance = lääketurvatoiminta
 • medication safety = lääkitysturvallisuus
 • medication error = lääkityspoikkeama
 • error of commission = poikkeama tekemisen seurauksena
 • error of omission = poikkeama tekemättä jättämisen seurauksena
 • prescribing error = lääkkeenmääräämispoikkeama
 • dispensing error = lääkkeen toimituspoikkeama
 • administration error = lääkkeen antopoikkeama
 • medication safety incident = lääkehoidon vaaratapahtuma
 • adverse drug event, ADE = lääkehaittatapahtuma
 • underuse =lääkkeen alikäyttö
 • overuse = lääkkeen ylikäyttö
 • drug abuse = lääkkeen väärinkäyttö
 • co-medication = yhteiskäyttö
 • duplicative therapy = päällekkäiskäyttö
 • polypharmacy = (tarpeeton) monilääkitys
 • harmful interactions = haitalliset yhteisvaikutukset

“Tabulated list of adverse reactions” in Finnish

Several different Finnish translations are used for the phrase “Tabulated list of adverse reactions“, that is used as a heading in the SPC section 4.8. This heading is not part of any template but can be translated freely (so far), and I have come across at least the following wordings:

 • haittavaikutustaulukko
 • taulukoitu luettelo haittavaikutuksista
 • taulukoitu yhteenveto haittavaikutuksista
 • taulukkomuotoinen luettelo haittavaikutuksista
 • haittavaikutukset esitettynä yhteenvetona taulukkomuodossa
 • taulukko haittavaikutuksista
 • luettelo haittavaikutuksista

“To tabulate” means “taulukoida, esittää taulukossa” (source: English-Finnish dictionaries) or in English “to set out, arrange, or write in a tabular form” (source: The Collins English Dictionary).

Would you rather write  “Luettelo osallistujista”  or “Osallistujaluettelo” (both mean ‘list of participants’, “Taulukko arvosanoista”  or “Arvosanataulukko” (both mean ‘table of grades’)?

The English-Finnish Technical Dictionary “Enteka” gives the following example. “The results are tabulated below.” = “Tulokset on esitetty taulukossa alla.”

Which one of the above do you think is best – or do you still have another suggestion?

 

“Healthcare professional” in Finnish

 

The term “healthcare professional(s)” is common in EMA texts. It is used in templates, e.g in the decentralised template (v.4.0, 02/2016) as follows:

 • in the beginning of the SPC:  “Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.” (Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.)
 • in the SPC section 4.8. “Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions….) (Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista…)
 • in the end of PIL: “The following information is intended for healthcare professionals only:” (Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:)

OK, here we have a problem. (Besides the fact that sentence “Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions” has been translated in two different ways into Finnish). The templates are using two different terms for “healthcare professional” in Finnish: terveydenhoidon ammattilainen and  hoitoalan ammattilainen.  – Which one to choose when my client (who does not speak Finnish)  asks me to translate “Your healthcare professional” using “the template term”.  If I could translate freely,  would say “sinua hoitava henkilökunta”, but now I have to choose from the two mentioned above. This task is further complicated by the fact that one cannot really translate “your” directly into Finnish here, or else one gets a strange phrase in Finnish, “Sinun terveydenhoidon ammattilaisesi”,  that would give an impression that you have someone working privately (only) for you…) . Instead of “sinun” (your) one should say “sinua hoitava” (the one/ those who are taking care of you”).

The translation of “your healthcare professional” would thus be”sinua hoitava terveydenhoidon ammattilainen” or “sinua hoitava hoitoalan ammattilainen”. Or do you have any better suggestions?

Clinical trials: terminology sources

When translating clinical trial documents, one has to use specific terminology. Here are some sources for Finnish and/or English clinical trial terms:

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (translation of “Guideline for Good Clinical Practice”) – also contains terms in Finnish and English, and their definitions in English. A paper version available free of charge from Lääketietokeskus.

Potilasturvallisuussanasto, Lääkehoidon turvallisuussanasto by STAKES and Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO (2007); some patient safety concepts are also discussed here (terms in Finnish, Swedish and English)

Some terms and definitions can be found the site of the Turku Clinical Research Centre

Vapaaehtoinen ja valistunut. Mukana lääketutkimuksessa” (Lääketietokeskus). A brochure for people planning to participate in a clinical trial; contains also a basic glossary.

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskevaan lainsäädäntöön liittyvää sanastoa (BioMediTech)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys: Kliiniset lääketutkimukset (2012). This document also contains a glossary with definitions (pages 3 to 7)

Rokotetutkimuksen sanastoa. Vaccination trial vocabulary. Tampereen yliopisto /University of Tampere.

Lääkealan T & K-sanastoa (Drug research and development terms). Orion.

Lääketutkimuksen suunnittelu ja toteutus A.D. 2001, by Harry Scheinin (Finnanest Vol 34 Nro 3 2001): an article that contains useful information and terms

 

“Above” translated as “below” in FI vet template!

In the Finnish veterinary template Version 8, 10/2012, Pakkausseloste (PL), section 11. Säilytysolosuhteet (Special storage precautions):

“Älä säilytä alle …” should be “Älä säilytä yli…” In English it says “Do not store above…”
This is actually the worst typo I have seen in these templates. The translator must keep on eye on this in order not to make a mistake here, and a comment must always be added so that the client understands why the translation is not according to the template.
In the SPC and label parts this has been translated correctly (“Älä säilytä yli”)

In the human product information templates, this expression has actually been translated the other way round: “Säilytä alle” – consistency between the templates is missing, which causes confusion and extra work.

New PRAC recommendations cause changes in SPC wordings

There is a rather new EMA document containing wording that must be updated to product information of certain medicinal products: “Signaaleihin perustuvat PRACin suositukset valmistetietojen päivittämistä varten” / “PRAC recommendations on signals for update of the product information” (Hyväksytty 6.–9. tammikuuta 2015 PRACin kokouksessa).

You can find the document in Finnish here, and by changing the language code “fi_FI” to “en-GB” you get the English document.
The medicinal products concerned by this document are (in Finnish):
Atorvastatiini, fluvastatiini, lovastatiini, pitavastatiini,pravastatiini, simvastatiini; gadodiamidi; gadopenteettihappo,  gadoversetamidi, litium, paroksetiini, valoproaatti ja vastaavat lääkeaineet.
PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee)  is “lääketurvatoiminnan riskinarviointikomitea” in Finnish.

“To take” is not always “ottaa” in Finnish

Sometimes it is better to translate “take” (a tablet / a medicine etc.) by the word that actually means “use” in Finnish.  In EMA templates these two verbs go often as a pair:

(PIL, section 3:)

How to <take> <use> X  / Miten X:ää <otetaan> <käytetään>

Always <take> <use> this medicine exactly as … / <Ota> <Käytä> tätä lääkettä juuri siten kuin…

If you<take> <use>  more X than you should / Jos <otat> <käytät> enemmän X:ää kuin sinun pitäisi

If you forget to <take> <use>  X / Jos unohdat <ottaa> <käyttää> X:ää

If  you stop <taking> <using> X / Jos lopetat X:n <oton> <käytön>

However, translating “use” -> “käyttää”, “take” ->  “ottaa” automatically is not wise.

Here is a example:

ORIGINAL TEXT: The XYZ tablets are sometimes taken with another medicine, called ABC.

If you translate it literally into Finnish, the result is ” XYZ-tabletteja otetaan toisinaan toisen lääkkeen, ABC:n, kanssa.”

However, in Finnish,  “otetaan” in this context implies questions: when and why it is taken, who takes it? The verb “ottaa” in this phrase gives the impression that someone can just pluck these tablets every now and then, when they wish and if they wish.

When you change the verb, the meaning becomes much clearer:

XYZ-tabletteja käytetään toisinaan toisen lääkkeen, ABC:n, kanssa.

Now the phrase implies that the use of ZYZ is prescribed and supervised by the doctor, taking of it is more or less regular, and the course lasts at least for some days.

Another example:  the phrase “You should not breast-feed while you are taking this medicine” translated as “Älä imetä ottaessasi tätä lääkettä” may imply the thought that one should not breast-feed at the moment when one is just swallowing the tablet (but two minutes or half an hour after having taken the tablet, one could continue with breast-feeding?). It is better to say “Älä imetä käyttäessäsi tätä lääkettä.” The word “käyttäessäsi” implies the entire treatment course –  several weeks or months perhaps.

In the templates, this mistake of too direct a translation has been avoided at least in the PL section 2:  “If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your <doctor> or <pharmacist> for advice before taking this medicine.” The Finnish template has “Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy <lääkäriltä> tai <apteekista> neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.